Regulamin konkursu Patyczanki

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Joanna Patyk-Taous z siedzibą w Poznaniu, NIP: 777 291 6524
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis
  facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z
  organizacją konkursu na łamach serwisu.
  Warunki uczestnictwa
 4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie
 5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie
  Facebook.
 6. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie fanpage’a Patyczanka.
 7. Konkurs trwa do momentu wyłonienia zwycięzców.
 8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na fanpage’u Patyczanka
 9. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook
  znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/patychanka.
  Nagroda
 10. Nagrodą w konkursie są vouchery do wykorzystania w sklepie www.patyczanka.pl/sklep.
 11. Nagrodę można odebrać mailowo.
 12. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z
  przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez
  Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie
  Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
 15. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na
  wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych
  profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
  Reklamacje
 16. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia
  konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: (kontakt@patyczanka.pl).
 17. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W
  tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku – tytuł konkursu).
 18. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.
  Obowiązek informacyjny
 19. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest (nazw
  firmy z siedzibą). W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy
  kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: (adres e-mail).
 20. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
  Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku
  (nazwa fanpage’a).
 21. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym
  wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a
  także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia
  obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
  Postanowienia końcowe
 22. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
  cywilnego i inne przepisy prawa.
 23. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny
  właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 24. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
  Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage (nazwa fanpage’a).
 25. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego
  Regulaminu.